พระบัญชาแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

1961

พระบัญชาแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป
(สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ)สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก