นัดประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้ง ๗/๒๕๖๑ เป็นวันพุธที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑

572

วันพุธที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น.
พระธรรมสุธี นายกสภามหาวิทยาลัยเป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ ณ ชั้น  ๔  ห้องประชุม ๔๐๑ อาคารสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดนครศรีอยุธยา