ID ที่ ปี ชนิด เลขที่/ปี ลงนามวันที่ เรื่อง File
4 1 2540 พ.ร.บ. 2540 16/09/2540 พ.ร.บ. File
5 2 2541 ข้อบังคับ 2541 16/01/2541 ข้อบังคับ ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.2541 File
6 3 2556 ข้อบังคับ 2556 05/06/2556 ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ.2556 File
7 4 2559 ข้อบังคับ 2559 09/03/2559 ข้อบังคับ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2559 File
8 5 2541 ข้อบังคับ 2541 16/01/2541 ข้อบังคับ ว่าด้วยการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.2541 File
9 6 2541 ข้อบังคับ 2541 16/01/2541 ข้อบังคับ ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ.2541 File
10 7 2541 ข้อบังคับ 2541 16/01/2541 ข้อบังคับ ว่าด้วยการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ.2541 File
11 8 2541 ข้อบังคับ 2541 16/01/2541 ข้อบังคับ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีหรือคณบดี พ.ศ.2541 File
12 9 2541 ข้อบังคับ 2541 15/05/2541 ข้อบังคับ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ.2541 File
13 10 2541 ข้อบังคับ 2541 16/01/2541 ข้อบังคับ ว่าด้วยตุณสมบัติหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภาวิชาการจากคณะจารย์ประจำคณะ พ.ศ.2541 File
ชนิด เรื่อง