มติที่ประชุมสภา

wdt_ID ปี เดือน เรื่อง File
1 2561 มกราคม วาระที่ 4.1 ครั้งที่ 1/2561 เรื่องขออนุมัติตำแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ File
2 2561 มกราคม วาระที่ 4.2 ครั้งที่ 1/2561 เรื่องอนุมัติตำแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ File
3 2561 มกราคม วาระที่ 4.3 ครั้งที่ 1/2561 เรื่องขออนุมัติปริญญาระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2/2560 File
4 2561 มกราคม วาระที่ 4.4 ครั้งที่ 1/2561 เรื่องขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบและประจำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา File
5 2561 มกราคม วาระที่ 4.5 ครั้งที่ 1/2561 เรื่องขออนุมัติปรับเพิ่มกรอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561 File
6 2561 มกราคม วาระที่ 4.6 ครั้งที่ 1/2561 เรื่องแต่งตั้งผู้อำนวยการหรือวิทยาลัย File
8 2561 กุมภาพันธ์ วาระที่ 4.1 ครั้งที่ 2/2561 เรื่องขออนุมัติผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ประจำปี พ.ศ.2560 File
9 2561 กุมภาพันธ์ วาระที่ 4.2 ครั้งที่ 2/2561 เรื่องขออนุมัติผู้สมครวรได้รับเข็มเกียรติคุณ ประจำปี พ.ศ.2561 File
10 2561 กุมภาพันธ์ วาระที่ 4.3 ครั้งที่ 2/2561 เรื่องเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ File
11 2561 กุมภาพันธ์ วาระที่ 4.4 ครั้งที่ 2/2561 เรื่องเสนอแต่งตั้งกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง File
ปี เดือน เรื่อง