wdt_ID ปี ชนิด ชื่อ - ฉายา (นามสกุล) วุฒิการศึกษา ตำแหน่ง สาขาวิชา คำสั่งที่ มีผลตั้งแต่ สั่ง ณ วันที่ File
5 2561 รองศาสตราจารย์ พระมหาสมบูรณ์ สุธมฺโม (ทองแก้ว) เอก อาจารย์ พระพุทธศาสนา 797/2561 02/09/2017 29/06/2018 File
6 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพรัตน์ ฉิมหาด เอก อาจารย์ รัฐศาสตร์ 795/2561 17/01/2018 29/06/2018 File
7 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พระคมสัน ฐิตเมธโส (เจริญวงค์) เอก อาจารย์ เศรษฐศาสตร์ 794/2561 02/08/2017 29/06/2018 File
8 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเดช นามเกตุ เอก อาจารย์ สังคมศึกษา 796/2561 07/02/2017 29/06/2018 File
11 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย สิงอุดม เอก อาจารย์ รัฐศาสตร์ 23/2560 20/01/2558 14/01/2560 File
12 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิเชฐ ทั่งโต เอก อาจารย์ รัฐประศาสนศาสตร์ 25/2560 03/09/2558 14/01/2560 File
13 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ เอก อาจารย์ พระพุทธศาสนา 24/2560 20/01/2559 14/01/2560 File
14 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย สิงอุดม เอก อาจารย์ รัฐศาสตร์ 23/2560 20/01/2558 14/01/2560 File
15 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายวัฒนา มุลเมืองแสน โท อาจารย์ อังกฤษ 130/2560 28/06/2558 04/03/2560 File
16 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พระมหาสุรชัย วราสโก โท อาจารย์ สันสฤต 131/2560 10/04/2558 04/03/2560 File
ชนิด