wdt_ID ที่ ปี ชนิด ชื่อ - ฉายา (นามสกุล) วุฒิการศึกษา ตำแหน่ง สาขาวิชา คำสั่งที่ มีผลตั้งแต่ สั่ง ณ วันที่ File
3 1 2559 คณะกรรมการ นายถาวร ภูษา ปริญญาโท นักจัดการงานทั่วไป เทคโนโลยีสารสนเทศ 1/2559 07/02/2006 01/02/2018 File
ชนิด