โครงสร้างการบริหารงานสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

2018 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย สำงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย