ติดต่อเรา

IMG_2784

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดี ชั้น ๔ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๗๙ หมู่ที่ ๑ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐
โทร. ๐-๓๕๒๔-๘๐๐๐-๕ ต่อ ๘๗๕๓
E-MAIL. CHARIYAKHUN@HOTMAIL.COM,PAPASSARO430@HOTMAIL.COM

2018 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย สำงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย