วันเสาร์, กันยายน 18, 2021

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 ห้อง 206
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 79 ตำบลลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
เบอร์โทรติดต่อ 035248753 E -mail : uco@mcu.ac.th