ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 ห้อง 206 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 79 ตำบลลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170 เบอร์โทรติดต่อ 035248753 E -mail : uco.mcu.ac.th