วันพุธ, กันยายน 28, 2022

พระพรหมวชิราธิบดี
นายกสภามหาวิทยาลัย

พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร.
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหารมหาวิทยาลัย

พระเทพปวรเมธี,รศ.ดร.
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

พระสุวรรณเมธาภรณ์, ผศ.
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

พระเมธีธรรมาจารย์,รศ.ดร.
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

พระโสภณวชิราภรณ์ , ดร.
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ

พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร.
รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น

พระราชปริยัติ,ดร.
รองอธิการบดีวิทยาเขตพะเยา

พระครูปริยัติกิตติธำรง,รศ.ดร.
คณบดีคณะสังคมศาสตร์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง

นายสุภัทร จำปาทอง
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ศ.ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

นายเฉลิมพล เพ็ญสูตร
ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

นายณรงค์ ทรงอารมณ์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ
เลขาธิการสภาการศึกษา

นายปิวัฒน์ ศิวรักษ์
เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

สมเด็จพระพุฒาจารย์
กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก
เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม

พระพรหมโมลี
กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๕
แม่กองบาลีสนามหลวง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญ

พระพรหมวชิรปัญญาจารย์
ราชบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดราชโอรสาราม

ศ.พิเศษ จำนงค์ ทองประเสริฐ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.สุชาติ เมืองแก้ว
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ศ.ดร.วัชระ งามจิตรเจริญ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ