วันพฤหัส, มิถุนายน 24, 2021

พระธรรมปัญญาบดี
นายกสภามหาวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหารมหาวิทยาลัย

พระราชวรเมธี,รศ.ดร.
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

พระสุวรรณเมธาภรณ์,ผศ.ดร.
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

พระเมธีธรรมาจารย์,รศ.ดร.
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

พระโสภณวชิราภรณ์
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ

พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร.
รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น

พระราชปริยัติ,ดร.
รองอธิการบดีวิทยาเขตพะเยา

พระครูปริยัติกิตติธำรง,รศ.ดร.
คณบดีคณะสังคมศาสตร์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง

นายการุณ สกุลประดิษฐ์
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา
ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

ศ.ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

นางเมธีนี เทพมณี
เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ดร.สุภัทร จำปาทอง
เรขาธิการสภาการศึกษา

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

สมเด็จพระพุฒาจารย์
กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก
เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม

พระพรหมโมลี
กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๕
แม่กองบาลีสนามหลวง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญ

พระมหาโพธิวงศาจารย์
ราชบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดราชโอรสาราม

ศ.พิเศษ จำนงค์ ทองประเสริฐ
ราชบัณฑิต

นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส
อดีตผู้ว่าการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน