วันเสาร์, ธันวาคม 4, 2021

ทำเนียบนายกสภามหาลัย องค์ก่อนและองค์ปัจจุบัน

พระพิมลธรรม (ช้อย ฐานทตฺโต)             พ.ศ.2490 – พ.ศ. 2494
พระพิมลธรรม (อาจ อาสโภ)                  พ.ศ.2490 – พ.ศ.2453
พระธรรมปัญญาบดี (สวัสดิ์ กิตฺติสาโร)     พ.ศ. 2503 – พ.ศ. 2523
สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสโภ)        พ.ศ. 2523 – พ.ศ. 2532
พระสุเมธาธิบดี (บุญเลิศ ทตฺตสุทฺธิ)      พ.ศ. 2533 – พ.ศ. 2547
พระธรรมปัญญาบดี (พีร์ สุชาโต) นายกสภามหาวิทยาลัย
ตั้งแต่  พ.ศ. 2549  จนถึงปัจจุบัน