ทำเนียบนายกสภา

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๑