พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

2018 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย สำงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย