ประวัติความเป็นมา

          สำนักงานสภามหาวิทยาลัย เป็นส่วนงานที่สังกัดอยู่ในสำนักงานอธิการบดี ตาม “ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๖” เพื่อให้การแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจของมหาวิทยาลัย สามารถตอบสนองต่อการดำเนินการตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย จึงเห็นสมควรแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัย ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดการจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๙ วรรคสอง และมาตรา ๑๙ (๒) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ และมติสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ เมื่อวันพุธที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงออกประกาศไว้ให้แบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดังนี้ สำนักงานอธิการบดี แบ่งส่วนงานออกเป็น ๑๓ ส่วน ดังนี้

๑)   กองกลาง

๒)   กองกิจการนิสิต

๓)   กองกิจการวิทยาเขต

๔)   กองคลังและทรัพย์สิน

๕)   กองนิติการ

๖)   กองแผนงาน

๗)   กองวิชาการ

๘)   กองวิเทศสัมพันธ์

๙)   กองสื่อสารองค์กร

๑๐) สำนักงานประกันคุณภาพ

๑๑) สำนักงานตรวจสอบภายใน

๑๒) สำนักงานพระสอนศีลธรรม

๑๓) สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

เพื่อให้การบริหารงานมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ บรรจุวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัย และมีความสอดคล้องกับประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่องการแบ่งส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๖ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ (๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ และมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๗ จึงออกประกาศเรื่อง ภารกิจ อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของส่วนงานในมหาวิทยาลัย ลงวันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมีส่วนงานสำนักงานสภามหาวิทยาลัย แบ่งส่วนงานภายในออกเป็น ๓ กลุ่มงาน ดังนี้

๑. กลุ่มงานฐานข้อมูลและสารสนเทศ

๒. กลุ่มงานประชุมสภามหาวิทยาลัย

๓. กลุ่มงานติดตามและประเมินผล