วิสัยทัศน์ ค่านิยมและพันธกิจ

วิสัยทัศน์ ค่านิยม และพันธกิจ
๑) วิสัยทัศน์ ศูนย์กลางข้อมูลและองค์ความรู้ นำไปสู่การพัฒนามหาวิทยาลัยแบบยั่งยืน
๒) ค่านิยม รวดเร็ว รอบรู้ รับผิดชอบงาน
๓) พันธกิจ
๑) รวบรวมข้อมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัย เพื่อประกอบพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
๒) ดูแลงานประชุมสภามหาวิทยาลัย งานพัฒนากิจการสภามหาวิทยาลัย และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
๓) ติดตามการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ประสานงานประเมินสภามหาวิทยาลัย และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย