วันศุกร์, กุมภาพันธ์ 3, 2023

วิสัยทัศน์       เป็นเลิศในการสนับสนุนและบริการตามพันธกิจของสภามหาวิทยาลัย

ค่านิยม          มุ่งบริการ รับผิดชอบ รอบรู้ สู่งานคุณภาพ

พันธกิจ         สนองงานสภามหาวิทยาลัย เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติให้บรรลุอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล