วิสัยทัศน์ ค่านิยมและพันธกิจ

วิสัยทัศน์       ศูนย์กลางข้อมูลและองค์ความรู้ นำไปสู่การพัฒนามหาวิทยาลัยแบบยั่งยืน
ค่านิยม          รวดเร็ว รอบรู้ รับผิดชอบงาน
พันธกิจ         ๑) รวบรวมข้อมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัย เพื่อประกอบพิจารณาของสภามหาวิทยาลัยและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
                    ๒) ดูแลงานประชุมสภามหาวิทยาลัย งานพัฒนากิจการสภามหาวิทยาลัย และปฏิบัติงานอื่นที่ เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
                    ๓) ติดตามการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ประสานงานประเมินสภามหาวิทยาลัย และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย