มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย

สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย

2018 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย สำงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย