วันอังคาร, กุมภาพันธ์ 25, 2020


พระครูสิริสารบัณฑิต
ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
E-mail Chariyakhun@hotmail.com


นางสาววิไลวรรณ    อิศรเดช
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
โทร  08-9922-1142
E-Mail wilaiwanmeaw@hotmail.com

กลุ่มงานฐานข้อมูลและสารสนเทศ

กลุ่มงานประชุมสภามหาวิทยาลัย

กลุ่มงานติดตามงานและประเมินผล


พระมหาสมชาย ปภสฺสโร
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
โทร 08-1173-7569
E-Mail papassaro430@hotmail.com


นายธวัชชัย  ศรีสุข
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
โทร 095-973-5198
E-Mail srisuk_tha@hotmail.com


นางสาวขวัญใจ   ศรีพารัตน์
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร 093-153-6159
E-Mail boom.mcu@gmail.com


นางสาวอมรศิริ  อุ่นละม้าย
ตำแหน่ง ธุรการ
โทร 099-921-1096
E-Mail nonglooing@gmail.com