พระครูสิริสารบัณฑิต

พระครูสิริสารบัณฑิต

ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

นางสาววิไรวรรณ    อิศรเดช

นางสาววิไรวรรณ อิศรเดช

รองผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

กลุ่มงานฐานข้อมูลและสารสนเทศ

กลุ่มงานประชุมสภามหาวิทยาลัย

กลุ่มงานติดตามงานและประเมินผล

พระมหาสมชาย ปภสฺสโร

พระมหาสมชาย ปภสฺสโร

นักวิชาการศึกษา

นายธวัชชัย  ศรีสุข

นายธวัชชัย ศรีสุข

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวขวัญใจ   ศรีพารัตน์

นางสาวขวัญใจ ศรีพารัตน์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวอมรศิริ  อุ่นละม้าย

นางสาวอมรศิริ อุ่นละม้าย

ธุรการ

นางสาว รวีวรรณ  วงค์เดชานันทร์

นางสาว รวีวรรณ วงค์เดชานันทร์

นักจัดการงานทั่วไป