คู่มือ/ขั้นตอน/แนวปฏิบัติ

File File size Downloads
pdf คู่มือการใช้ระบบการประชุมสภามหาวิทยาลัย 2 MB 1304
pdf UCO_(01)_แบบฟอร์มรายงานการติดตามตามมติสภามหาวิทยาลัย 92 KB 288
doc UCO_(02)_แบบฟอร์มการจัดทำคำสั่ง 62 KB 331
doc UCO_(03)_บันทึกการปฏิบัติงานประจำวันของบุคลากร 18 KB 201
doc UCO_(04)_แบบเสนอเรื่องเข้าวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย 39 KB 259
pdf 1.การจัดทำหนังสือเชิญประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัย 158 KB 363
pdf 2.การดำเนินการประชุมสภามหาวิทยาลัย 478 KB 285
pdf 3.การจัดเตรียมเอกสารค่าใช้จ่ายและ เบิก-จ่ายเงินค่าเบี้ยประกัน 396 KB 246
pdf 4.การรับรองรายงานการประชุม 365 KB 364
pdf 5.การแจ้งมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 230 KB 346
pdf 7.ขั้นตอนและแผนผังของการจัดทำคำสั่ง ระเบียบ 304 KB 205
pdf 6.ขั้นตอนและแผนผังของการจัดและเผยแพร่ข้อมูลผ่านทาง 341 KB 231
pdf 8. ขั้นตอนและแผนผังของการจัดทำรายงานผลการ 306 KB 234
pdf 9.ขั้นตอนและแผนผังของการจัดทำหนังสือเชิญประชุม คณะกรรมการกลั่นกรองระเบียบวาระ การประชุมและสภามหาวิทยาลัย 337 KB 260