คู่มือ/ขั้นตอน/แนวปฏิบัติ

File File size Downloads
pdf คู่มือการใช้ระบบการประชุมสภามหาวิทยาลัย 2 MB 697
pdf UCO_(01)_แบบฟอร์มรายงานการติดตามตามมติสภามหาวิทยาลัย 92 KB 12
doc UCO_(02)_แบบฟอร์มการจัดทำคำสั่ง 62 KB 31
doc UCO_(03)_บันทึกการปฏิบัติงานประจำวันของบุคลากร 18 KB 16
doc UCO_(04)_แบบเสนอเรื่องเข้าวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย 39 KB 16
pdf 1.การจัดทำหนังสือเชิญประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัย 158 KB 15
pdf 2.การดำเนินการประชุมสภามหาวิทยาลัย 478 KB 14
pdf 3.การจัดเตรียมเอกสารค่าใช้จ่ายและ เบิก-จ่ายเงินค่าเบี้ยประกัน 396 KB 13
pdf 4.การรับรองรายงานการประชุม 365 KB 9
pdf 5.การแจ้งมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 230 KB 11
pdf 7.ขั้นตอนและแผนผังของการจัดทำคำสั่ง ระเบียบ 304 KB 11
pdf 6.ขั้นตอนและแผนผังของการจัดและเผยแพร่ข้อมูลผ่านทาง 341 KB 13
pdf 8. ขั้นตอนและแผนผังของการจัดทำรายงานผลการ 306 KB 13
pdf 9.ขั้นตอนและแผนผังของการจัดทำหนังสือเชิญประชุม คณะกรรมการกลั่นกรองระเบียบวาระ การประชุมและสภามหาวิทยาลัย 337 KB 13