คู่มือ/ขั้นตอน/แนวปฏิบัติ

File File size Downloads
pdf คู่มือการใช้ระบบการประชุมสภามหาวิทยาลัย 2 MB 1129
pdf UCO_(01)_แบบฟอร์มรายงานการติดตามตามมติสภามหาวิทยาลัย 92 KB 206
doc UCO_(02)_แบบฟอร์มการจัดทำคำสั่ง 62 KB 223
doc UCO_(03)_บันทึกการปฏิบัติงานประจำวันของบุคลากร 18 KB 134
doc UCO_(04)_แบบเสนอเรื่องเข้าวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย 39 KB 168
pdf 1.การจัดทำหนังสือเชิญประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัย 158 KB 180
pdf 2.การดำเนินการประชุมสภามหาวิทยาลัย 478 KB 174
pdf 3.การจัดเตรียมเอกสารค่าใช้จ่ายและ เบิก-จ่ายเงินค่าเบี้ยประกัน 396 KB 170
pdf 4.การรับรองรายงานการประชุม 365 KB 152
pdf 5.การแจ้งมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 230 KB 162
pdf 7.ขั้นตอนและแผนผังของการจัดทำคำสั่ง ระเบียบ 304 KB 135
pdf 6.ขั้นตอนและแผนผังของการจัดและเผยแพร่ข้อมูลผ่านทาง 341 KB 161
pdf 8. ขั้นตอนและแผนผังของการจัดทำรายงานผลการ 306 KB 141
pdf 9.ขั้นตอนและแผนผังของการจัดทำหนังสือเชิญประชุม คณะกรรมการกลั่นกรองระเบียบวาระ การประชุมและสภามหาวิทยาลัย 337 KB 172