คู่มือ/ขั้นตอน/แนวปฏิบัติ

File File size Downloads
pdf คู่มือการใช้ระบบการประชุมสภามหาวิทยาลัย 2 MB 1077
pdf UCO_(01)_แบบฟอร์มรายงานการติดตามตามมติสภามหาวิทยาลัย 92 KB 192
doc UCO_(02)_แบบฟอร์มการจัดทำคำสั่ง 62 KB 198
doc UCO_(03)_บันทึกการปฏิบัติงานประจำวันของบุคลากร 18 KB 125
doc UCO_(04)_แบบเสนอเรื่องเข้าวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย 39 KB 155
pdf 1.การจัดทำหนังสือเชิญประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัย 158 KB 169
pdf 2.การดำเนินการประชุมสภามหาวิทยาลัย 478 KB 162
pdf 3.การจัดเตรียมเอกสารค่าใช้จ่ายและ เบิก-จ่ายเงินค่าเบี้ยประกัน 396 KB 159
pdf 4.การรับรองรายงานการประชุม 365 KB 141
pdf 5.การแจ้งมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 230 KB 148
pdf 7.ขั้นตอนและแผนผังของการจัดทำคำสั่ง ระเบียบ 304 KB 124
pdf 6.ขั้นตอนและแผนผังของการจัดและเผยแพร่ข้อมูลผ่านทาง 341 KB 150
pdf 8. ขั้นตอนและแผนผังของการจัดทำรายงานผลการ 306 KB 132
pdf 9.ขั้นตอนและแผนผังของการจัดทำหนังสือเชิญประชุม คณะกรรมการกลั่นกรองระเบียบวาระ การประชุมและสภามหาวิทยาลัย 337 KB 160