คู่มือ/ขั้นตอน/แนวปฏิบัติ

File File size Downloads
pdf คู่มือการใช้ระบบการประชุมสภามหาวิทยาลัย 2 MB 878
pdf UCO_(01)_แบบฟอร์มรายงานการติดตามตามมติสภามหาวิทยาลัย 92 KB 114
doc UCO_(02)_แบบฟอร์มการจัดทำคำสั่ง 62 KB 117
doc UCO_(03)_บันทึกการปฏิบัติงานประจำวันของบุคลากร 18 KB 65
doc UCO_(04)_แบบเสนอเรื่องเข้าวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย 39 KB 86
pdf 1.การจัดทำหนังสือเชิญประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัย 158 KB 90
pdf 2.การดำเนินการประชุมสภามหาวิทยาลัย 478 KB 79
pdf 3.การจัดเตรียมเอกสารค่าใช้จ่ายและ เบิก-จ่ายเงินค่าเบี้ยประกัน 396 KB 84
pdf 4.การรับรองรายงานการประชุม 365 KB 67
pdf 5.การแจ้งมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 230 KB 68
pdf 7.ขั้นตอนและแผนผังของการจัดทำคำสั่ง ระเบียบ 304 KB 61
pdf 6.ขั้นตอนและแผนผังของการจัดและเผยแพร่ข้อมูลผ่านทาง 341 KB 79
pdf 8. ขั้นตอนและแผนผังของการจัดทำรายงานผลการ 306 KB 61
pdf 9.ขั้นตอนและแผนผังของการจัดทำหนังสือเชิญประชุม คณะกรรมการกลั่นกรองระเบียบวาระ การประชุมและสภามหาวิทยาลัย 337 KB 78