المشتقات المالية

Earn 10% commission every day. Earn hundreds of dollars easily¥!

Guidance To Investors Regarding Stock Volatility And Online Trading

Before opening an online account or placing the first trade, investors should ask brokerage firms a number of questions so they can make appropriate investment decisions. Online investors need to be aware of the potential for stock market volatility, the possibility of delays due to high Internet traffic or high trading volume, and the difference between market and limit orders.

Prohibited Conduct

วัน-เดือน-ปี กิจกรรม
วันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ปาฐกถา/พิธีซ้อมรับปริญญา
วันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ พิธีซ้อมรับปริญญา
วันที่ ๑๐-๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ พิธีประสาทปริญญา

ประกาศ ณ วันที่ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(พระพรหมวชิราธิบดี)

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย