تداول الأسهم في هونغ كونغ

Earn 10% commission every day. Earn hundreds of dollars easily¥!

What do the online brokerage rankings mean? If I open an account at a brokerage firm ranked #1, do I have a better chance of making money?

Generally, these rankings indicate the level of customer service or satisfaction with the online brokerage. There are many groups that provide 'ranking' services, and investors should keep in mind that these are not regulated entities. Further, different ranking groups use varying criteria and update their data on different schedules. You do not have a better chance of making money at a firm ranked #1 because the rankings do not relate to the likelihood of investment success.

What are the risks of online trading?

There is risk of loss associated with investing in securities regardless of the method used. New investors need to understand the principles of investing, their own risk tolerance, and their investment goals before venturing into the market. In addition, online investors may want to consider these other risks. High Internet traffic may affect online investors' ability to access their account or transmit their orders. Online investors should be skeptical of stock advice and tips provided in chat rooms or bulletin boards. Investors should do their own research before acting on these tips. Also, for some online investors, there is a temptation to "overtrade" by trading too frequently or impulsively without considering their investment goals or risk tolerance. Overtrading can effect investment performance, raise trading costs, and complicate your tax situation.

วัน-เดือน-ปี กิจกรรม
วันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ปาฐกถา/พิธีซ้อมรับปริญญา
วันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ พิธีซ้อมรับปริญญา
วันที่ ๑๐-๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ พิธีประสาทปริญญา

ประกาศ ณ วันที่ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(พระพรหมวชิราธิบดี)

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย